Дали процесът на консултиране ще бъде успешен, или не, зависи от множество фактори. Те са различни за всеки отделен случай и човек, но все пак съществуват и някои общи критерии по които може да се направи оценка. И така, успешното консултиране зависи от:

 1. Клиента. Тук се включват негови характерови особености, ниво на самооценка, мотивираност, доверие в консултанта, отношение към него, реално желание за промяна, сътрудничество и активност.
 2. Естеството на самия проблем. Има значение дали същият е свързан с конкретно обстоятелство или пък болест, дали е решим, частично решим или напълно нерешим. От значение е и времето, което е изминало от възникването и поддържането му.
 3. Консултанта – неговите умения, опит, професионализъм, личностни качества, харизма, етичност, умения за влияние.
 4. Избраната терапевтична стратегия и методи или комбинацията между тях.
 5. Наличието на странични и външни фактори или случайни такива. Докато клиентът посещава консултативните сесии, животът не спира. В него се случват различни събития, които могат да окажат пряко влияние върху повлияването на състоянието му и процеса на справяне.
 6. Дължината на провежданата терапия. В много редки случаи може да бъде постигнат измерим ефект само за една или няколко сесии. Необходимо е повече време, за да се опознае казуса в дълбочина и да се постигне неговото осмисляне и избирането на по-адаптивни стратегии за справяне от клиента.
 7. Успешно преодоляване на вторични печалби и съпротиви, които се проявяват в хода на консултирането. Те представляват несъзнаваната външна полза и мотив за наличието и поддържането на неблагоприятна житейска ситуация или тревожни симптоми, водеща съответно до несъзнаваното желание за поддържането ѝ, въпреки явния дискомфорт и това какво твърди човекът на съзнателно ниво. Тяхното възникване по принцип е нормално, но ако не бъдат преодолени и са наистина силни, е възможно да осуетят желания резултат.
 8. Подкрепящата среда на клиента.

Критериите за прогрес могат да бъдат:

 1. Подобрение състоянието на клиента
 2. Изменение на отношението му към ситуацията
 3. Изчезване на соматичните симптоми
 4. Подобряване на общото състояние в различни аспекти – личностен ръст, социално функциониране, самооценка, ниво на възприятие

Не е задължително ефектът да настъпва по отношение на всички изброени критерии. Дори да се прояви само върху един от тях, прогресът отново ще бъде налице.

Важно е да се има предвид, че понякога постиженията от консултирането настъпват след време, тъй като е необходимо осмислянето, прилагането и затвърждаване на наученото, както и възникването на конкретн