При работата си с клиенти отделям голямо внимание върху нивото на тяхната мотивация. Това е така, тъй като тя е едно от най-важните условия за постигане на поставените терапевтични цели, свързани с упорита и систематична работа, довеждаща до ефективна промяна. Защото психологът ни показва вратата, вход към целта ни, подкрепя мотивацията ни, дори я вдъхновява, но е нужно ние сами, на “краката” на собствената си воля и последователност, да преминем през нея.

Човек е мотивиран за онова, в което вижда смисъл. А смисълът идва чрез фокусирането върху крайната цел – там, където сме свободни и постигнали онова, което желаем. Затова е важно психологът да установи защо съществува даден проблем, кое го поддържа и по какъв начин може да се реши. Но ако човек не вижда никакъв смисъл в промяната си, не желае да работи по нея, поддържа скрити „печалби“ от стоенето в проблема си или дори иска съзнателно да саботира консултирането, тогава то става безсмислено. Защото наличието на мотивация е в пряка връзка със силата на намерението ни за промяна.

При недостатъчна или напълно липсваща мотивация, често дори при най-добрите терапевтични усилия, влагани от максимално опитен психолог, резултатите са частични. Такива клиенти в много случаи обикалят различни специалисти поради, всъщност, липсващата реална заявка и мотивация за актуална цялостна промяна и следване на консултативната стратегия, както и нежелание за решение на ситуацията, нито дори за частично осъзнаване на нейната динамика. По този начин те изнасят отговорността за своята промяна изцяло навън, проектирайки я върху психолога, освобождавайки се от усилията и отговорността да предприемат нужните стъпки, чрез които биха постигнали конкретния резултат.
С цел максимална обективност, посочвам и определени изключения – например клиент с депресия обикновено не изобилства от мотивация за предприемане на реални действия и промяна. Тогава личността на терапевта се явява още по-важна, тъй като в началото той може да бъде своеобразен мотиватор чрез умелото използване на своите подходи, личностни и професионални качества. Защото изследванията отдавна показват, че не е толкова важен използваният метод, а личността на психолога. В тези мащабни изследвания се вижда ясно, че при ползването на едни и същи подходи различните терапевти имат коренно различни резултати. На практика се оказва, че методът е важен, но вторичен, а това, което определя ефективността на която и да е психотерапевтична модалност и методи, са качествата на психолога и личността му. Те пък са в пряка връзка със способностите му за мотивиране. Но въпреки това, ако в клиента липсва цялостна визия, свързана с осъзнаване, желание и реално намерение за решаване на проблема, тогава възможностите за успех са силно ограничени.

Съвсем закономерно, веднага би възникнал въпросът защо изобщо такъв клиент търси психологическа консултация и заплаща за нея, при положение, че не желае да съдейства за нейното успешно случване, предубеден е относно ефективността й или очаква консултантът просто да му каже няколко изречения и с това нещата магически да се решат. Оставям отговора в ръцете на вашия интелект, в който нямам основание да се съмнявам. ☺

Ако разгледаме психологическото консултиране като общуване между психолог и клиент, при което чрез използването на специфични методи и техники се достига до характерова промяна, то това общуване трудно би се осъществило, ако намерението за него е едностранно.
Друг тип хора смятат, че могат да са мотивирани само ако консултантът е приятният, изслушващият и съчувстващият специалист, който никога не трябва изразява несъгласие с нещо казано или направено от тях. Но по този начин това няма да има никакъв терапевтичен ефект, тъй като е невъзможно да доведе до каквато и да било промяна. Как можем да променим нещо, което не осъзнаваме или не вярваме, че има нужда от промяна и ни вреди? Затова е важно да се уточни, че несъгласието с определени дисфункционални модели не означава отхвърляне на личността на пациента или съдене, а посочване на „подводните камъни“ осуетяващи пътя на промяната.

Съществува и една по-различна категория хора. Те биват „довеждани“ на консултации от близки, които искат да им помогнат, като това често това се случва без тяхното желание и съдействие. Липсата на техен съзнателен и отговорен избор за посещение на консултант вече е показател за понижена мотивация, а тя е неспособна да издържи на изискванията за отдадена решителност, необходима за различните етапи на к