I. СЪЩНОСТ И ПОЛЗИ НА ГРУПОВАТА РАБОТА

В хода на психологическото консултиране може да се работи както индивидуално, така и групово.
Характерно за нас, хората, е че сме социални същества, а едни от базовите ни потребности са от общуване, принадлежност, социална валидация и включване. Поради това казваме, че средата, в която сме израснали и постигнали развитие като човешки същества, неминуемо е била свързана с наличието на определени групи и участието ни в тях.
Специфично за групата, която се създава при груповото консултиране е, че тя може да се състои от хора, които се фокусират върху конкретен проблем и са изправени пред предизвикателството да преодолеят идентични емоционални ситуации и свързаните с тях последствия.
Групите обикновено варират по численост, като най-често са в състав между 5 и 20 души. В своята практика лично аз предпочитам те да бъдат с по-малък брой членове, тъй като при по-голям такъв съществува риск от разфокусиране. Въпреки това, в зависимост от конкретната ситуация, броят на участниците може да се променя с течение на времето.
Споделянето в груповото консултиране има за цел да се съсредоточи върху предоставените от участниците разкази, емоциите, които преживяват при решаването на проблема, и неминуемо настъпващите последствия вследствие на този проблем.
Груповата терапия осигурява едно безопасно пространство за изследване на вашите мисли и чувства, където можете да споделяте свободно, което пък води до успокоение на отделните членове на групата и поражда мотивация за продължаване следването на необходимите стъпки в процеса на разрешаване на проблема.
Груповата терапия допълва, а не изключва индивидуалната терапия. Едно от големите нейни предимства е, че помага на хората да осъзнаят, че не са сами в тяхната борба. Виждайки как другите се справят в подобна ситуация, можете да си помогнете по-бързо и ефективно да разрешите проблема си, получавайки множество перспективи, подкрепа и обратна връзка от други лица в безопасна и поверителна среда.
Неизразените чувства са основна причина хората да изпитват трудности и страдания. Тъкмо поради това споделянето на вашите мисли и чувства в подкрепяща среда е важна част от груповата терапия. Тя помага на хората да направят значими промени в поведението – отначало в безопасните условия на групата, а после да пренесат промените извън нея, в реалните жизнени условия.
Повишената мотивация е друг голям плюс и основен двигател на груповия напредък и работа. Наблюдавайки как повечето от членовете преодоляват част от своите затруднения, това мотивира и другите да положат по-усърдни усилия, тъй като терапевтичната група дава на участниците чувство за колективност и ясно показва, че другите членове на групата трябва да се борят със същите трудности, а също така посочва примери за успешно разрешаване на определени казуси.
Груповата работа може да бъде и своеобразен тестер на мотивацията. Обикновено членове, които нямат дори минимално и базово ниво на такава, често самоволно отпадат.
Съществуват и ситуации, при които клиентът започва индивидуална работа, след което преминава изцяло на групова такава. Както и обратното – убеждава се, че не се чувства комфортно в групова среда, не желае да разкрива всичко там, или конкретната група не е неговата и минава в индивидуална форма.