I. СЪЩНОСТ И ПОЛЗИ НА ГРУПОВАТА РАБОТА

В хода на психологическото консултиране може да се работи както индивидуално, така и групово.
Характерно за нас, хората, е че сме социални същества, а едни от базовите ни потребности са от общуване, принадлежност, социална валидация и включване. Поради това казваме, че средата, в която сме израснали и постигнали развитие като човешки същества, неминуемо е била свързана с наличието на определени групи и участието ни в тях.
Специфично за групата, която се създава при груповото консултиране е, че тя може да се състои от хора, които се фокусират върху конкретен проблем и са изправени пред предизвикателството да преодолеят идентични емоционални ситуации и свързаните с тях последствия.
Групите обикновено варират по численост, като най-често са в състав между 5 и 20 души. В своята практика лично аз предпочитам те да бъдат с по-малък брой членове, тъй като при по-голям такъв съществува риск от разфокусиране. Въпреки това, в зависимост от конкретната ситуация, броят на участниците може да се променя с течение на времето.
Споделянето в груповото консултиране има за цел да се съсредоточи върху предоставените от участниците разкази, емоциите, които преживяват при решаването на проблема, и неминуемо настъпващите последствия вследствие на този проблем.
Груповата терапия осигурява едно безопасно пространство за изследване на вашите мисли и чувства, където можете да споделяте свободно, което пък води до успокоение на отделните членове на групата и поражда мотивация за продължаване следването на необходимите стъпки в процеса на разрешаване на проблема.
Груповата терапия допълва, а не изключва индивидуалната терапия. Едно от големите нейни предимства е, че помага на хората да осъзнаят, че не са сами в тяхната борба. Виждайки как другите се справят в подобна ситуация, можете да си помогнете по-бързо и ефективно да разрешите проблема си, получавайки множество перспективи, подкрепа и обратна връзка от други лица в безопасна и поверителна среда.
Неизразените чувства са основна причина хората да изпитват трудности и страдания. Тъкмо поради това споделянето на вашите мисли и чувства в подкрепяща среда е важна част от груповата терапия. Тя помага на хората да направят значими промени в поведението – отначало в безопасните условия на групата, а после да пренесат промените извън нея, в реалните жизнени условия.
Повишената мотивация е друг голям плюс и основен двигател на груповия напредък и работа. Наблюдавайки как повечето от членовете преодоляват част от своите затруднения, това мотивира и другите да положат по-усърдни усилия, тъй като терапевтичната група дава на участниците чувство за колективност и ясно показва, че другите членове на групата трябва да се борят със същите трудности, а също така посочва примери за успешно разрешаване на определени казуси.
Груповата работа може да бъде и своеобразен тестер на мотивацията. Обикновено членове, които нямат дори минимално и базово ниво на такава, често самоволно отпадат.
Съществуват и ситуации, при които клиентът започва индивидуална работа, след което преминава изцяло на групова такава. Както и обратното – убеждава се, че не се чувства комфортно в групова среда, не желае да разкрива всичко там, или конкретната група не е неговата и минава в индивидуална форма.

II. КАК ПРОТИЧА?

Първите няколко сесии обикновено са опознавателни, фокусирайки се върху установяване на доверие между членовете на групата, както и между тях и консултанта. По време на срещите участниците говорят за това, което ги тревожи. Дискусията протича според това за което членовете биха искали да говорят, като същите се насърчават да оказват подкрепа и обратна връзка на другите. В други случаи, консултантът насочва фокуса в по-различна насока, ако прецени, че това би било продуктивно за целите на групата. Впоследствие се поставят цели, дават се домашни, инвентаризира се напредъкът, преодоляват се трудностите, а непродуктивните действия, мисли и поведенчески модели се заменят с градивни такива, постига се отстранен поглед на собствени психологически и поведенчески дефицити, наличности, компенсации и динамики.
Тъй като е важно справянето да се осъществява по градивен начин, консултантът изслушва споделената информация от своите клиенти и предоставя механизми за справяне и инструменти, които групата да разгледа и прилага в ежедневието си.
Друг специфичен момент, който част от моите клиенти споделят, е свързан с факта, че в началото не им се говори, а се чувстват длъжни да го правят – или защото сами са решили така, или поради обстоятелството, че при участие в други групи са били настойчиво приканвани да го правят. При групова терапия не сте задължени да говорите, ако не искате да го правите. Слушането може да бъде и терапевтично и дори е в състояние да ви накара да се почувствате по-отворени за разговор по определена тема, ако намерите нещо, с което можете да се свържете. Обикновено, в хода на консултирането, решението за първоначално мълчание бързо се променя.

III. МИНУСИ НА ГРУПОВАТА РАБОТА

Макар че според актуалните изследвания ползите от груповата работа са огромни и далеч надхвърлящи недостатъците, все пак съществуват и такива. Те са следните:
– При груповата работа не сте сами. В стаята има допълнителни хора и съществува ограничено време за всеки от тях. Поради това може да не сте в състояние да кажете толкова, колкото ви е необходимо, нито да получите по-подробна информация, в сравнение с индивидуална среща.
– Предвид факта, че групата се посещава от повече хора, нейната организация и планиране са по-трудни.
– Не винаги групата е за всеки – например, някой, който иска да преодолее социална тревожност, може да почувства натиск и повишено напрежение в този тип обстановка, въпреки че същата е предназначена да бъде удобна и свободна от преценки зона. Макар че впоследствие социалните експерименти и включване при социалната тревожност са неизбежни, то в самото начало биха могли да породят обратен на желания ефект.

IV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

– Конфиденциалност – това е най-важната предпоставка. Важно е да знаете, че консултантът няма да разгласи нищо споделено от вас. Другите членове – също. В определени ситуации и предвид естеството на групите, кабинет за психологическо консултиране „Баланс” предлага подписване на писмено споразумение за конфиденциалност, което да обезпечи сигурността и доверието на нейните членове.
– Желание за сътрудничество и ангажираност. Тъй като групата си поставя определени цели, с които е свързано и вашето участие в нея, е необходимо ясното съзнание за сътрудничество, но не пречупено през дълг, а като съзнателен избор за принадлежност, отговорност, общ напредък и растеж.

Към настоящия момент кабинет за психологическо консултиране „Баланс” организира провеждането на групова работа при различни тревожни разстройства, както и по отношение на специфични соматични, психосоматични и придружаващи заболявания, чиито първопричини или последствия са пряко обвързани и с психиката.